<span style="color:#437fa4">Wsparcie superwizyjne dla realizatorów</span>

Wsparcie superwizyjne dla realizatorów

W ramach projektu Profnet organizacje pozarządowe prowadzące profilaktykę uzależnień mogą uzyskać wsparcie o charakterze superwizyjnym, mające na celu wzrost kompetencji realizatorów działań profilaktycznych w zakresie współpracy w zespole profilaktycznym lub/i pracy z klientem. Każdorazowo superwizja powinna dotyczyć konkretnych spraw, ważnych dla realizatorów działań profilaktycznych.
Celem jest też podniesienie świadomości realizatorów w zakresie użyteczności i znaczenia superwizji dla zapewnienia jakości pracy profilaktycznej.
Przewidywane są dwie formy wsparcia o charakterze superwizyjnym:

  1. Superwizje realizowane przez superwizorów wpisanych na jedną z list superwizorów prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii lub Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Istnieje możliwość skorzystania z superwizora zaproponowanego przez PROFNET lub wskazanego przez organizację zainteresowaną superwizją (w uzgodnieniu z superwizorem).
    zobacz listę superwizorów
  2. Konsultacje w zakresie współpracy w zespole oraz pracy z klientem prowadzone przez inne osoby, wskazane przez organizacje i zaakceptowane przez Komitet Sterujący projektem PROFNET w drodze odrębnej uchwały, na podstawie umotywowanego wniosku zainteresowanej organizacji.
    zobacz listę konsultantów superwizyjnych

Finansowanie

Program PROFNET zapewnia sfinansowanie średnio 9 godzin wsparcia o charakterze superwizyjnym w jednej organizacji. Planujemy objęcie wsparciem o charakterze superwizyjnym zespołów 100 placówek prowadzących profilaktykę uzależnień.

Skip to content