Formularz zgłoszeniowy do programu <em>Profnet. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień</em>

  Szanowni Państwo, do wysłania zgłoszenia będą potrzebne elektroniczne wersje KRS oraz statutu organizacji (do załączenia na końcu formularza). W razie wątpliwości prosimy o kontakt: telefoniczny 22 621 27 98 lub 22 621 28 98 albo e-mailowy: iza.milczarek@profnet.org.pl

  Dane organizacji

  nazwa

  status prawny (np. fundacja, stowarzyszenie)

  numer KRS

  adres

  ulica, nr domu / nr lokalu

  kod pocztowy

  miejscowość

  Wybrane formy wsparcia

  uwaga: prosimy o zapoznanie się z opisami wybieranych działań

  Osoby uprawnione do podejmowania w imieniu organizacji wiążących decyzji na podstawie KRS lub pełnomocnictwa

  (1) imię i nazwisko

  (2) imię i nazwisko

  (3) imię i nazwisko

  Podstawa formalna uprawnienia

  Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach programu PROFNET

  imię i nazwisko

  adres e-mail

  telefon

  Załączniki

  * statut organizacji

  * KRS

  pełnomocnictwo (w przypadku gdy organizację reprezentuje osoba inna niż w KRS)

  inne

  * załączniki obowiązkowe

  OŚWIADCZENIE

  Jako osoba upoważniona do reprezentowania organizacji, której dotyczy zgłoszenie, oświadczam, że spełnia ona warunek formalny przystąpienia do programu, tzn.: organizacja przeznaczyła na profilaktykę uzależnień w 2014 lub 2015 r. co najmniej 15 tys. zł lub 30 proc. rocznego budżetu, albo prowadzenie profilaktyki uzależnień jest wyłącznym obszarem działania organizacji.

  Skip to content