<span style="color:#437fa4">Realizatorzy projektu</span>

Program, w efekcie którego powstał niniejszy serwis, był realizowany przez Fundację Praesterno we współpracy z czterema instytucjami.

Realizatorzy Programu

Fundacja Praesterno


Fundacja działa nieprzerwanie od 1994 roku w oparciu o strukturę ośmiu jednostek terenowych (Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Puławy, Wrocław) oraz warszawskie biuro centralne. Podstawowy cel statutowy to przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, w tym narkomanii, alkoholizmowi i przemocy.
Od 1994 w ww. placówkach realizowany jest program profilaktyczny dla młodzieży „Przeciwdziałanie młodzieżowej patologii społecznej”. Wybrane działania Fundacji na rzecz branży organizacji profilaktycznych to:

 • od 1994 – 240 godzinny program szkoleniowy dla realizatorów działań profilaktycznych „Studium przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej” (współrealizacja) – łącznie ponad 350 absolwentów
 • od 2007 – wydawanie kwartalnika „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”
 • od 2008 – prowadzenie internetowego serwisu „Warszawski Informator o Pomocy” zawierający informacje o 150 NGO i formach ich działań
 • od 2009 – udostępnienie w Internecie autorskiego programu profilaktycznego „Akademia Dorosłości”
 • od 2012 – budowa bazy NGO realizujących programy w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień; w bazie znajduje się obecnie ponad 430 NGO realizujących działania w 900 placówkach
 • od 2012 – realizacja (w partnerstwie z Wydz. Psychologii UW) autorskiego programu szkoleniowego dla studentów kierunków kształcących do pracy z ludźmi „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych”

Fundacja jest odpowiedzialna za całość realizacji programu PROFNET.

Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii

KBPN działa na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia. Jest dysponentem II stopnia środków budżetowych, podlega bezpośrednio ministrowi zdrowia. Cele KBPN to wdrażanie i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie używania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Zadania w ramach projektu PROFNET:

 • Współpraca przy opracowaniu podstawy programowej szkolenia kadry profilaktycznej
 • Organizacja konferencji w ramach budowy forum wymiany informacji oraz promocji branży pozarządowych organizacji profilaktycznych oraz programów profilaktycznych o sprawdzonej skuteczności
 • Organizacja dwóch paneli tematycznych
 • 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

PTZN to jedna z największych polskich organizacji pozarządowych przeciwdziałających uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz skutkom ich używania. Posiada 30-letni staż w realizacji programów profilaktyki uzależnień, od 1994 roku stale współpracuje z MEN w zakresie profilaktyki uniwersalnej. Prowadzi też szkolenia certyfikujące instruktorów/specjalistów terapii uzależnień.

Zadania w ramach projektu PROFNET:

 • Współpraca przy koordynacji merytorycznej bloku badawczego
 • Identyfikacja 500 organizacji/placówek prowadzących działania profilaktyczne; przeprowadzenie 500 wywiadów CATI; budowa elektronicznej bazy danych, wpis 500 organizacji/placówek do bazy
 • Przeprowadzenie ankietowych badań terenowych na próbie 100 organizacji
 • Rekrutacja NGO do uczestnictwa w oferowanych w programie formach wsparcia
 • Superwizja i konsultacje: zajęcia indywidualne oraz zespołów pracowników profilaktyki w NGO uczestniczących w programie
 • Organizacja dwóch paneli tematycznych

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

WPUW skupia najwybitniejszych polskich ekspertów ze społecznego obszaru badawczego i dydaktycznego.
Konsultantem ds. naukowo-badawczych z ramienia WPUW jest psycholog społeczny prof. Janusz Czapiński, współautor m.in. cyklicznie (rokrocznie) prowadzonej Diagnozy społecznej, której wyniki pokazują dzisiejszy obraz polskiego społeczeństwa oraz pozwalają śledzić jego zmiany w okresie ostatnich dziesięciu lat, a uwzględniając wcześniejsze badania na temat jakości życia Polaków – niemal od początku procesu transformacji systemowej.

Zadania w ramach projektu PROFNET:

 • Opracowanie założeń badawczych
 • Udział w badaniach desk research identyfikujących branżowe NGO
 • Opracowanie podręcznika ewaluacji programów profilaktycznych
 • Analiza danych z audytu potrzeb szkoleniowych NGO
 • Opracowanie treści trzech programów e-learningowych, pomocy dydaktycznych, weryfikacja funkcjonalności platformy e-learningowej, opracowanie finalnej wersji programów
 • Organizacja dwóch paneli tematycznych
 • Opracowanie publikacji informacyjnej dla decydentów samorządowych prezentującej programy profilaktyczne o sprawdzonej skuteczności
Skip to content