<span style="color:#437fa4">Wsparcie w przeprowadzeniu audytu prawnego organizacji</span>

Organizacje pozarządowe funkcjonują w trudnym otoczeniu prawnym, co jednak nie zdejmuje z nich obowiązku wywiązywania się z obowiązujących przepisów. Naruszenia reguł prawnych wiążą się zazwyczaj z odpowiedzialnością organizacji, a w niektórych przypadkach także członków jej zarządu.

Chcemy wzmocnić podmioty uczestniczące w projekcie poprzez:
  • Samodzielne przeprowadzenie przez organizację testu na spełnianie standardów formalno-prawnych. Test na spełnianie standardów dostępny jest na stronie standardy.ngo.pl.
    Prosimy przesłać do nas wyniki, aby uzyskać
  • Konsultacje eksperckie w obszarach wskazanych przez organizację, w których nie spełnia ona standardów lub chciałaby uzyskać więcej informacji. Jedną z podstaw konsultacji będą przekazane przez organizacje wyniki testu o którym mowa wyżej.
Cele tych działań to przede wszystkim:
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa organizacji oraz osób nią zarządzających – czyli tzw. minimalizacja ryzyk prawnych
  • zwiększenie wiedzy osób zarządzających organizacją lub odpowiadających za formalne i prawne aspekty działalności
Rolą ekspertów jest wskazanie:
  • ryzyk związanych z niespełnianiem poszczególnych standardów i wymagań prawnych oraz związanych z osobistą odpowiedzialnością członków zarządu
  • dokumentów lub procedur wymagających sprawdzenia
  • najpoważniejszych odstępstw od standardów, a wśród nich priorytetów wymagających podjęcia działań na rzecz zmiany dotychczasowych praktyk

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami konsultacji oraz Regulaminem
TEST dostępny na stronie standardy.ngo.pl

Skip to content