<span style="color: #000000;">System rekomendacji ma służyć poprawie jakości programów profilaktycznych oraz rozpowszechnieniu wiedzy o dobrej profilaktyce.</span>

System rekomendacji ma służyć poprawie jakości programów profilaktycznych oraz rozpowszechnieniu wiedzy o dobrej profilaktyce.
Założenia systemu

Dla tego celu zespół ekspercki opracował standardy oraz kryteria oceny programów, zawierające zalecenia dotyczące m.in. podstaw teoretycznych programu oraz ewaluacji procesu i wyników. Zostały one opublikowane w formie Broszury (plik pdf, dostępny wraz z innymi materiałami na stronach KBPN, linki poniżej).
Dostarczone materiały mogą być wykorzystane jako wytyczne w konstruowaniu dobrych programów profilaktycznych i badaniu ich skuteczności.

Baza programów

W ramach Systemu powstała Baza programów o sprawdzonej skuteczności. Aby program znalazł się w Bazie, musi przejść weryfikację.
Ocena odbywa się na podstawie wytycznych pogrupowanych w kilkunastu kategoriach i obejmuje m.in.

  • diagnozę zjawiska
  • określenie grup docelowych i kryteriów kwalifikacji
  • dobór celów, ich mierzalność oraz metody osiągnięcia
  • opis, monitoring i ewaluację programu i jego efektów

W zależności od ilości zebranych punktów programy będą prezentowane jako obiecujące, dobra praktyka lub modelowe. Do tych ostatnich należą programy z pozytywnymi wynikami ewaluacji prowadzonej przy udziale zewnętrznych ekspertów, których pozytywne oddziaływanie na odbiorców stwierdzono co najmniej w rok po zakończeniu uczestnictwa.

W ramach programu oferujemy pomoc w uzyskaniu wpisu do Systemu

Zobacz też
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, w działach Systemu rekomendacji oraz Standardów profilaktyki KBPN gdzie znaleźć można też dodatkowe materiały.
Standardy wpisują się w wytyczne europejskiego systemu wymiany dobrych praktyk EDDRA.

Skip to content