Jakiej profilaktyki dotyczy PROFNET?

Główne elementy projektu, to wzmocnienie branży organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień, a jego cele i działania skupiają się na wprowadzeniu w życie czterech pierwszych postulatów.
Przewidujemy następujące działania:
seminarium - jakiej profilaktyki dotyczy Profnet

  1. identyfikacja organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę, audyt potrzeb tych organizacji i diagnoza typów oddziaływań profilaktycznych;
  2. wsparcie organizacji w doskonaleniu realizowanych przez nie programów profilaktycznych, w tym procesu rekomendacji autorskich programów profilaktycznych.
  3. wsparcie organizacji w doskonaleniu zawodowym ich reprezentantów w zakresie profilaktyki uzależnień;
  4. budowa form wymiany informacji i promocji pozarządowych organizacji profilaktycznych.

 

Istotnym celem projektu PROFNET jest pomoc w ewaluacji programów, które mają szansę znaleźć się na liście rekomendacji KBPN.

W tej chwili jest ich trzynaście i chcielibyśmy, żeby ta liczba wzrosła o co najmniej dwadzieścia, co spełniałoby postulat zwiększenia podaży programów profilaktycznych o sprawdzonej skuteczności.

 

1. Identyfikacja organizacji, diagnoza, audyt potrzeb

seminarium - jakiej profilaktyki dotyczy Profnet
Odbiorcami tego działania jest cała branża organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień.
Cały czas rozbudowujemy bazę sprawdzonych organizacji. Jest to trudniejsze niż się spodziewaliśmy, ponieważ wiele organizacji ma w statucie zapis dotyczący prowadzenia działań profilaktycznych, a w rzeczywistości takich działań nie prowadzi.
Chcemy z tej puli około tysiąca organizacji wybrać dwieście takich, które intensywnie zajmują się profilaktyką, nawet tą profilaktyką nieprofesjonalną, czy które działają w profilaktyce akcyjnie.
Na podstawie badania tych dwustu organizacji chcemy rozpoznać potrzeby szkoleniowe branży oraz to jak organizacje te widzą możliwość otrzymania wsparcia, co pozwoli sformułować dyspozycje do dalszych działań wspierających.

 

2. Wsparcie organizacji w doskonaleniu realizowanych przez nie programów profilaktycznych

seminarium - jakiej profilaktyki dotyczy Profnet
Chcielibyśmy pomóc organizacjom w dokonaniu szczegółowej autodiagnozy, audytu potrzeb formalnych i merytorycznych oraz pomóc w ewaluacji prowadzonych przez nie programów.
Zamierzamy rozpocząć od udzielania konsultacji i podjęcia działań edukacyjnych w celu nauczenia, lub pomocy w prowadzeniu ewaluacji programów, przy czym konsultacja dotycząca ewaluacji niekoniecznie ma za cel wpisanie programu do bazy – zakładamy, że jest wiele programów nie dość zaawansowanych, żeby znaleźć się w bazie, które jednak warto ewaluować.
Chcielibyśmy dotrzeć z programem intensywnego wsparcia do nie mniej niż stu organizacji.

 

3. Wsparcie organizacji w doskonaleniu zawodowym ich reprezentantów w zakresie profilaktyki uzależnień.

seminarium - jakiej profilaktyki dotyczy Profnet
Na to zadanie składa się przede wszystkim opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego przygotowującego do wykonywania pracy w obszarze profilaktyki uzależnień.
Drugi element to superwizja realizatorów profilaktycznych. Tutaj możliwe jest skorzystanie z naszych superwizorów, ale dopuszczamy taką możliwość, że organizacja ma swojego superwizora, z którym my podpisujemy umowę na określoną pulę godzin superwizji dla tej organizacji. Nie możemy przekazać organizacji środków na superwizję, ponieważ program nie przewiduje rebrandingu.
Następny element to opracowanie i wdrożenie kursów e-learningowych, które będą dostępne dla całej branży poprzez umieszczenie ich na stronach PROFNET-u.
Dla każdego rodzaju wsparcia przewidujemy uczestnictwo nie mniej niż stu organizacji, które zgłoszą akces do programu intensywnego wsparcia. Zakładamy przy tym, że nie każda organizacja będzie chciała skorzystać ze wszystkich dostępnych form wsparcia, a tylko z tych, które będą im potrzebne, co oznacza, że dotrzemy prawdopodobnie do większej ilości organizacji niż sto.

 

4. Wsparcie informacyjne

seminarium - jakiej profilaktyki dotyczy Profnet
Zakłada ono powstanie branżowego portalu internetowego oraz dostarczenie szerszych artykułów i materiałów dotyczących profilaktyki w serwisie informacyjnym Narkomania prowadzonym na zlecenie Krajowego Biura przez fundację Praesterno.
Działania te wykorzystują różne nośniki informacji, których odbiorcami moźe być cała branża organizacji prowadzących profilaktykę uzależnień oraz – mamy nadzieję – takźe instytucje otoczenia społecznego, między innymi decydenci.

Strony: 1 2 3 4
Skip to content