Audyt prawny – szczegółowe zasady

Szczegółowe zasady wsparcia

Warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest – obok ogólnych zasad uczestnictwa w programie – przesłanie przez organizację na adres biuro@profnet.org.pl skanu certyfikatu przejścia przez test na spełnianie standardów i jego wyników.
TEST dostępny jest na stronie standardy.ngo.pl.

Test na spełnianie standardów powinien być wypełniony przez osobę, która zarządza organizacją lub która odpowiada za formalne i prawne aspekty działalności organizacji.

W konsultacjach powinna uczestniczyć osoba, która wypełniała test. Rozmowa może się odbyć w szerszym gronie osób związanych z zarządzaniem daną organizacją.

Organizacje, które nie chcą ujawnić ekspertowi/tce informacji o tym, że nie spełniają określonych standardów, mogą w teście zaznaczyć odpowiedź „nie wiem, chcę dowiedzieć się więcej”. Dzięki temu dany temat będzie przedmiotem rozmowy.

Eksperci w trakcie konsultacji opierają się wyłącznie na informacjach zawartych w certyfikacie spełniania standardów oraz deklaracjach i informacjach przedstawionych, ustnie lub pisemnie, przez organizację.

Konsultacja z ekspertem/tką może mieć charakter spotkania w Fundacji Praesterno w Warszawie lub w drodze konsultacji przez Skype oraz w drodze korespondencji elektronicznej. Poza wyjątkowymi sytuacjami nie ma możliwości telefonicznego kontaktu z ekspertem/tką.

Terminy konsultacji będą uzgadniane indywidualnie przez koordynatora/ce programu. Koordynator/ka uwzględni dostępność eksperta/tki oraz preferencje organizacji.

Organizacje korzystające z konsultacji z ekspertem/tką będą poproszone o wypełnienie elektronicznej ankiety ewaluacyjnej i przesłanie jej koordynatorowi/ce programu.

Wszelkie informacje, które organizacja uczestnicząca w projekcie przekaże Fundacji Prasterno są poufne. Nie zostaną przekazane innym podmiotom, w tym grantodawcy oraz będą regularnie usuwane z systemu informatycznego Fundacji Praesterno.

Organizacja przeprowadza audyt samodzielnie. Eksperci Fundacji Praesterno uczestniczą w audycie tylko w takim zakresie, w jakim organizacja zdecydowała się skonsultować swoje wątpliwości. Organizacja nie ma zatem podstaw do informowania, że przeszła audyt zewnętrzny, realizowany przez wyspecjalizowany podmiot.

Może natomiast informować, że przeszła test na spełnianie standardów formalno – prawnych dostępnych na stronie/lub www.portalu ngo.pl oraz że uczestniczyła w programie „Profnet. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień.”

Konsultacje udzielane przez ekspertów nie mają charakteru opinii ani porady prawnej.
Są wskazówkami dotyczącymi ogólnego stanu prawnego i mogą nie mieć zastosowania do konkretnego stanu prawnego.

Wszelkie uwagi oraz postulaty zmian dotyczące spraw związanych z organizacją projektu oraz jego aspektem merytorycznym mogą być kierowane do koordynatora/rki programu, który/a przekaże je Zarządowi Fundacji Praesterno.

Audyt nie obejmuje kwestii związanych z rachunkowością i księgowością.

Skip to content