Ramowy Regulamin rekrutacji w programie „PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień” przyjęty uchwałami Komitetu Sterującego z dnia 3. pażdziernika 2014 roku i 23. pażdziernika 2014 roku.

I. Słownik pojęć

1. Program – przedsięwzięcie pod tytułem „PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień” będące przedmiotem Umowy o dotację nr S/263 z dnia 23.03.2014 r. pomiędzy Fundacją im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie (00-215) przy ul. Sapieżyńskiej 10a, wpisaną do KRS pod numerem 0000101194 oraz Fundacją Praesterno z siedzibą w Warszawie (00-714) przy ul. Czerniakowskiej 26a lokal 5, wpisaną do KRS pod numerem 0000190130.

2. Regulamin – Ramowy Regulamin rekrutacji w programie pn. „PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień”, zwany dalej „niniejszym Regulaminem”.

3. Partner – osoba prawna realizująca wspólnie Program:
3.1 Fundacja Praesterno z siedzibą w Warszawie (00-714) przy ul. Czerniakowskiej 26a lokal 5, wpisana do KRS pod numerem 0000190130, zwana dalej Partnerem lub Fundacją.
3.2 Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Dereniowej 52/54 , jednostka budżetowa działająca na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 22 czerwca 2010 roku (Dz.Urz. Min. Zdr. 2010.9.54 ), zwane dalej Partnerem.
3.3 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii z siedzibą w Warszawie (00-086) przy ul. Bielańskiej 9 lok. 16, wpisane do KRS pod numerem 0000139972, zwane dalej Partnerem.
3.4 Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie (00-279) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, uczelnia publiczna działająca na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), zwany dalej Partnerem.

4. Komitet Sterujący
Organ odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie Programem oraz będący instancją odwoławczą od decyzji Dyrektora Programu. W skład Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele Partnerów (z prawem głosu) i Dyrektor Programu (bez prawa głosu). Tryb prac Komitetu Sterującego Partnerzy określili bliżej w dokumencie Regulamin Prac Komitetu Sterującego z 15 kwietnia 2014 roku.

5. Dyrektor Programu
Osoba powołana przez Fundację i zaakceptowana przez Komitet Sterujący odpowiedzialna za bieżąca realizację programu, w tym przebieg rekrutacji. Dyrektor Programu urzęduje w Biurze Projektu. Adres internetowy: biuro@profnet.org.pl

6. Biuro Projektu
Centralna siedziba Programu: ul. Widok 22/30, 00-023 Warszawa.

7. Internetowa strona programu
Strona www.profnet.org.pl.

8. Wsparcie
Pomoc oferowana organizacjom pozarządowym w ramach Programu określona bliżej w punkcie – III Wsparcie – niniejszego Regulaminu.

9. Beneficjent
Organizacja pozarządowa bądź inna jednostka określona w punkcie 4 niniejszego Regulaminu zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, do skorzystania ze wsparcia bezpośredniego w Programie.

10. Reprezentant beneficjenta
Osoba wyznaczona przez Beneficjenta do uczestnictwa w jego imieniu w Programie.

II. Postanowienia ogólne. Zarządzanie Programem. Odpowiedzialność za ewentualne szkody związane z uczestnictwem w Programie

1. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

2. Program realizowany jest wspólnie przez Partnerów.

3. Program realizowany jest od 3.03.2014 roku do 30.04.2016 roku.

4. Za podejmowanie decyzji strategicznych w Programie (w tym także w zakresie objętym niniejszym Regulaminem) odpowiedzialny jest Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą z prawem głosu Partnerzy oraz bez prawa Głosu Dyrektor Programu.

5. Za bieżące zarządzanie Programem (w tym w zakresie objętym niniejszym Regulaminem) odpowiedzialny jest Dyrektor Programu i pracownicy podległego mu Biura Projektu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż wiążące decyzje w sprawach rekrutacji i uczestnictwa w Programie podejmuje osobiście Dyrektor Programu.

6. Od decyzji Dyrektora Programu przysługuje Beneficjentom odwołanie do Komitetu Sterującego. Decyzje Komitetu Sterującego są ostateczne.

7. Całkowitą i wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją Programu ponosi wobec tych osób Fundacja.

III. Wsparcie

1. Wsparcie w Programie dzieli się na:
a) wsparcie o charakterze otwartym – wsparcie, które ze względu na charakter i brak ograniczeń wynikających z budżetu Programu, może być udzielone nieograniczonej liczbie Beneficjentów,
b) wsparcie o charakterze zamkniętym – wsparcie, które ze względu na rodzaj i ograniczenia wynikające z budżetu Programu, może być udzielone tylko określonej liczbie Beneficjentów.
Poszczególne formy wsparcia i kwoty Beneficjentów wymienione są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Korzystanie ze wszystkich form wsparcia jest dla Beneficjentów bezpłatne.

3. Szczegółowy zakres wsparcia określony zostanie w dokumentach regulujących rekrutację.

IV. Beneficjenci

1. Możliwość korzystania ze wsparcia o charakterze otwartym jest, co do zasady, wolna od wszelkiej reglamentacji i może być ograniczona jedynie ogólnymi przepisami prawa (w tym zwłaszcza prawa autorskiego). Powyższe postanowienie nie wyklucza możliwości wprowadzenia przez Dyrektora Programu szczegółowych zasad korzystania ze wsparcia o charakterze otwartym, polegających przykładowo na wprowadzeniu wymogu zarejestrowania się na internetowej stronie programu przed skorzystaniem ze wsparcia.

2. Beneficjentem korzystającym ze wsparcia o charakterze zamkniętym może zostać organizacja prowadząca działalność profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, spełniająca dodatkowo kryteria organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), zwanej dalej Ustawą. Dla celów Programu przez organizację prowadzącą działalność profilaktyczną uznaje się organizację, dla której profilaktyka jest wyłącznym obszarem działania, bądź która na działania profilaktyczne przeznaczyła w roku poprzedzającym deklarację wzięcia udziału w Programie nie mniej niż 30 % budżetu, albo która przeznaczyła na działalność profilaktyczną w roku poprzedzającym deklarację wzięcia udziału w Programie lub w roku bieżącym nie mniej niż 15 000 zł.

3. W wypadkach szczególnych – uzasadnionych zwłaszcza rozmiarami bądź znaczeniem prowadzonej działalności w zakresie profilaktyki uzależnień – Komitet Sterujący na wniosek Dyrektora Programu bądź jednego z Partnerów – może dopuścić do udziału w Programie organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego nie będącą organizacją pozarządową w rozumieniu Ustawy.
Decyzję o dopuszczeniu do udziału w Programie podejmuje – z opisanym wyżej zastrzeżeniem dotyczącym organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które nie są jednocześnie organizacjami pozarządowymi w rozumieniu Ustawy – Dyrektor Programu. Zainteresowanej organizacji przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Programu do Komitetu Sterującego. Decyzje Komitetu Sterującego (w tym także odmawiające dopuszczenia do udziału w Programie organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, a nie będących organizacjami pozarządowymi w rozumieniu Ustawy) są ostateczne.

4. W odniesieniu do organizacji posiadających strukturę składającą się z wydzielonych placówek (jednostek organizacyjnych) np.: oddziałów, jednostek terenowych, ośrodków itp.) przyjmuje się następujące zasady korzystania ze wsparcia o charakterze zamkniętym:
4.1 W sytuacji gdy placówki (jednostki organizacyjne) posiadają odrębną osobowość prawną, każda z tych jednostek może uczestniczyć w Programie tak, jak samodzielna organizacja.
4.2 W sytuacji gdy placówki (jednostki organizacyjne) nie posiadają osobowości prawnej, do Programu zakwalifikowane zostanie w pierwszej kolejności nie więcej niż 5 placówek do każdej z form wsparcia określonej w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu zgodnie ze wskazaniami organu uprawnionego do reprezentowania zainteresowanej organizacji bądź w kolejności wpływu zgłoszeń. Pozostałe zgłoszone do udziału placówki, zakwalifikowane zostaną na listę rezerwową, przy czym wpisy na listę rezerwową dokonywane będą zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Po upływie 45 dni roboczych od początku rekrutacji w razie wolnych miejsc w Programie placówki z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie, przy czym podstawą decyzji będzie kolejność zgłoszeń.
4.3. Jednostki terenowe/oddziały organizacji pozarządowych realizujących Program (Fundacja Praesterno i Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii) mogą korzystać z form wsparcia przewidzianych w Programie na zasadach ogólnych, z tym jednak zastrzeżeniem, iż w sytuacji, w której sprawy dotyczące tych jednostek terenowych/oddziałów będą przedmiotem głosowań w trakcie posiedzeń Komitetu Sterującego organizacja macierzysta tych jednostek terenowych/oddziałów wstrzyma się od udziału w głosowaniu.

5. Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest wyrażenie zgody na ewentualne poddanie się ewaluacji dotyczącej udzielonego wsparcia, w zakresie określonym odrębnie.

V. Rekrutacja

Dla każdej formy wsparcia o charakterze zamkniętym prowadzona będzie oddzielna rekrutacja, przy czym rekrutacja ta będzie prowadzona według zasady „do wyczerpania limitu miejsc”, a o przyznaniu wsparcia decydować będzie kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniami wynikającymi z punktu poprzedniego.

VI. Postanowienia końcowe

1. Dyrektor Programu jest upoważniony do opracowania dla każdej z form wsparcia o charakterze zamkniętym szczegółowych zasad rekrutacji.

2. Kwestie nie uregulowane niniejszym Regulaminem oraz wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach programu Obywatele dla Demokracji rozstrzyga na Wniosek Dyrektora Programu Komitet Sterujący.

3. Do czasu przyjęcia zasad rekrutacji o których mowa w punkcie V niniejszego Regulaminu postanowienia Tymczasowego Regulaminu uczestnictwa z dnia 12 czerwca 2014 roku stosuje się odpowiednio. Z chwilą przyjęcia zasad rekrutacji o których mowa w punkcie V niniejszego Regulaminu postanowienia Tymczasowego Regulaminu uczestnictwa z dnia 12 czerwca 2014 roku w stosownej części tracą moc.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Komitet Sterujący i winien być bezzwłocznie opublikowany przez Dyrektora Programu na internetowej stronie Programu.

Załącznik nr 1

do Ramowego Regulaminu rekrutacji w programie pn. „PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień” przyjętego uchwałą Komitetu Sterującego

Zadanie – ilość organizacji

  Wsparcie NGO w doskonaleniu realizowanych przez nie programów profilaktycznych, w tym procesu rekomendacji autorskich programów profilaktycznych

 • konsultacje dla NGO w zakresie szczegółowego audytu prawnego organizacji i jakości realizowanych przez nie programów profilaktycznych – 100 organizacji
 • konsultacje dla NGO w zakresie ewaluowania programów – 100 organizacji
 • pomoc w opisaniu ok. 30 programów zgodnie z wymaganymi procedurami systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, koordynowanego przez KBPN oraz wsparcie w przeprowadzeniu ich ewaluacji (opracowanie procedur i narzędzi ewaluacyjnych, konsultacje dot. ewaluacji) – maksymalnie 30 programów
  Wsparcie NGO w ich funkcjonowaniu oraz w doskonaleniu zawodowym ich reprezentantów

 • pomoc superwizyjna oraz konsultacje wspomagające wzrost kompetencji realizatorów działań profilaktycznych w NGO – 100 organizacji
  5.B.5. Budowa forum wymiany informacji oraz promocji branży oraz programów profilaktycznych o sprawdzonej skuteczności

 • organizacja ogólnopolskiej konferencji z udziałem 25 reprezentantów NGO prowadzących programy o potwierdzonej skuteczności oraz 40 regionalnych decydentów ds. profilaktyki – 25 organizacji

Regulamin Tymczasowy

Informacje o Komitecie Sterującym

Skip to content