WROCŁAWSKIE FORUM UZALEŻNIEŃ i PRZEMOCY

Tomasz Kowalewicz, Fundacja Praesterno

W dniach 16-17 października 2015 r. odbyło się Wrocławskie forum ds. uzależnień i przemocy – spotkanie przedstawicieli samorządu wrocławskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych realizujących we Wrocławiu zadania z zakresu profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Organizacje prezentujące swoje działania:
Stowarzyszenie MONAR; Fundacja „NON LICET”; Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „Odnowa”; Stowarzyszenie „Misja Dworcowa”; Wrocławskie Centrum Zdrowia; Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego; Fundacja Praesterno; Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS; Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów „Starówka”; Fundacja Centrum Praw Kobiet; Praktyka Lekarza Rodzinnego Dorota Babiak; Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”; Stowarzyszenie „HalleluJah”; Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED”; Stowarzyszenie „Podwale Siedem”; Stowarzyszenie KARAN; Fundacja PozyTYwka; Fundacja na Rzecz Równości; Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”; Stowarzyszenie JESTEM!

Pobierz podręcznik:

Zobacz artykuł Jagody Latkowskiej, autorki warsztatów EWALUACJA NA WARSZTACIE

Program Forum

Pierwszy dzień poświęcono problematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów eksperckich nt. realizacji programów profilaktycznych oraz najnowszych koncepcji dotyczących zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Oprócz tego, przedstawiciele dwudziestu organizacji pozarządowych zaprezentowali swoje działania.
Drugiego dnia odbyło się seminarium warsztatowe pt. „Metody prowadzenia ewaluacji procesu”.

Na program pierwszego dnia złożyły się następujące wystąpienia:

Tomasz Kowalewicz (Fundacja Praesterno) – Program PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień,
Ewa Żmuda (Centrum Integracji Społecznej) – Centrum Integracji Społecznej jako skuteczne narzędzie aktywizacji osób w kryzysie,
Izabela Łuków (Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej) – Strategia samorządu województwa w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
Krzysztof Ostaszewski (Instytut Psychiatrii i Neurologii) – Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience.
Sławomir Pietrzak (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia) – Podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież we Wrocławiu na podstawie badań.

Celem warsztatów „Metody prowadzenia ewaluacji procesu” było przygotowanie uczestników do zaplanowania i przeprowadzenia ewaluacji procesu, czyli ewaluacji programu w takim zakresie, jaki jest zazwyczaj wymagany przez instytucje finansujące. Zakres ewaluacji procesu zgodny jest ze standardami Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii.

Szkolenie opierało się na koncepcji ewaluacji przedstawionej szczegółowo w podręczniku Jagody Latkowskiej Ewaluacja krok po kroku – podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych i prowadzone było metodą warsztatową. Uczestnicy otrzymali podręcznik w wersji elektronicznej.

Na warsztatach poruszono następujące zagadnienia:
Idea ewaluacji – myślenie w kategoriach celów i rezultatów. Ewaluacja jako proces planowania i szacowania pożądanych zmian.
Poziomy ewaluacji – poziomy celów i efektów. Ewaluacja procesu i wyniku
Kroki ewaluacji:
• badanie potrzeb – gdzie ma nastąpić zmiana: potrzeba i zakres zmiany,
• koncepcja czynników ryzyka i czynników chroniących jako podstawa planowania strategii działań profilaktycznych,
• logika programu: stawianie celów i planowanie działań,
• wskaźniki i narzędzia ewaluacji: poziomy 0-2 (ewaluacja procesu plus ewaluacja wyniku na poziomie efektów uczenia się).

Opinie uczestników seminarium

Wnioski z ośmiogodzinnego warsztatu ewaluacyjnego opracowane zostały na podstawie opinii wyrażonych przez osoby w nim uczestniczące w anonimowych ankietach wypełnianych po warsztacie:
1. Warsztat bez wątpienia trafił w potrzeby uczestników. W pytaniach: Czy sądzisz, że wykorzystasz zdobytą wiedzę i umiejętności? i Czy polecił/a/byś ten warsztat innym? odpowiedzi tak udzieliło 100% osób. W pytaniu: W jakim stopniu szkolenie spełniło Twoje oczekiwania odpowiedzi były bardziej zróżnicowane, aczkolwiek 90,9% odpowiedzi mieściło się w przedziale w stopniu wysokim i bardzo wysokim, co widać na wykresie poniżej.
2. Osobom uczestniczącym najbardziej odpowiadał praktyczny charakter zajęć.
3. Dobrze została odebrana forma prowadzenia warsztatu. 100% odpowiedzi na pytanie zamknięte Ocena prowadzenia szkolenia: sposób prowadzenia – angażowanie osób uczestniczących zawierało się w przedziale oceny: 4 -5 w skali 5 stopniowej.
4. Pojawiło się też zapotrzebowanie na kontynuację warsztatu, co pokazuje, że osiem godzin to zbyt mało na wszystkie poziomy ewaluacji.

Forum – zorganizowane przez Fundację Praesterno – było współfinansowane przez Gminę Wrocław oraz z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
W pierwszym dniu Forum uczestniczyło 47 reprezentantów wrocławskich organizacji pozarządowych, podmiotów leczniczych i reprezentantów wrocławskiego samorządu.
Drugiego dnia, w seminarium warsztatowym wzięło udział 12 osób z organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych.
Uczestnicy otrzymali książkę dra Krzysztofa Ostaszewskiego „Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience”.

Skip to content