Teoria profilaktyki – bibliografia

 • Achenbach T. (1966). The classification of children’s psychiatric symptoms: a factor-analytic study, Psychological Monographs: General and Applied, 80(7), 1-37.
 • Ary D., Duncan T., Biglan A., Meltzer C., Noell J., Smolkowski K. (1999) Development of adolescent problem behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 27(2), 141-150.
 • Borucka A., Ostaszewski K. (2004): Wiodące szkolne strategie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Wychowanie na co dzień, 10-11 (133-134): 3-7.
 • Borucka A., Ostaszewski K. (2008): Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego. XII, 2, część I: 587–597.
 • Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. In: International Encyclopedia of Education 2(3) 2nd Ed. Oxford. Elsevier, 1643-1647.
 • Hawkins D., Weis J. (1985) The social development model: an integrated approach to delinquency prevention. Journal of Primary Prevention, 6(2), 73-97.
 • Jessor R. (1991). Risk behavior in adolescence: A psychosocial framework for understanding and action, Journal of Adolescent Health, 12, 597-605.
 • Jessor R. (1998). New perspectives on adolescent risk behaviour. W: Jessor R. (red.) New perspectives on adolescent risk behaviour. Cambridge University Press, 1-10.
 • Jessor R., Jessor S. (1977). Problem behavior and psychological development: a longitudinal study of youth. New York: Academic Press.
 • Kazdin A. (1987). Treatment of antisocial behavior in children: current status and future directions, Psychological Bulletin, 102(2), 187-203.
 • Masten A. (2004). Regulatory processes, risk, and resilience in adolescent development, Annals of the New York Academy of Sciences, 1021, 310-319.
 • Okulicz-Kozaryn K. Pisarska A. (2007): Profilaktyka i wczesna interwencja, [w:] Zapobieganie narkomanii w gminie. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa: 69-79.
 • Ostaszewski K. (2003): Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Ostaszewski K. (2008). Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zachowaniach ryzykownych dzieci i młodzieży. W: Joanna Mazur i wsp. Czynniki chroniące młodzież 15-letnią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Instytut Matki i Dziecka. Zakład Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Warszawa, str. 19-46.
 • Ostaszewski K. (2009). Czynniki i mechanizmy chroniące. Remedium, 5 (195), str. 32.
 • Ostaszewski K. (2014). Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • Ostaszewski K.(2010): Kompendium wiedzy o profilaktyce, [w:] Przewodnik metodyczny po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki. Fundacja ETOH, Warszawa: 73-95.
 • Rogala-Obłękowska J. (1999): Młodzież i narkotyki. Rodzinne czynniki ryzyka nałogu. Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Warszawa; 29-70.
 • Stępień E. (2004) Używanie narkotyków przez młodzież szkolną. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące. Serwis Informacyjny Narkomania 3(26), 6-16.
 • Wgrzęcka-Giluń J. (2010) Przewodnik metodyczny po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki. Fundacja ETOH, Warszawa.
 • Zucker R., Boyd G., Howard J. (red.) (1997): Powstawanie problemów alkoholowych. Biologiczne, psychospołeczne i socjologiczne czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa.
Skip to content