Szkolenie przygotowujące do zawodu profilaktyka uzależnień

Szkolenie przygotowujące do zawodu profilaktyka uzależnień

W ramach programu „PROFNET. Wsparcie organizacji realizujących profilaktykę uzależnień” rozpoczęliśmy pilotażowy program szkoleniowy przygotowujący do pracy w obszarze profilaktyki uzależnień. Program ten powstał w oparciu o podstawę programową, wypracowywaną w projekcie PROFNET przez zespół ekspertów. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość współtworzenia ostatecznej wersji programu.

Lista uczestników jest pełna, nie przyjmujemy więcej zapisów.

Harmonogram szkolenia

nr sesji termin miejsce szkolenia autokar z Warszawy*
1 12–18 maja 2015 Ośrodek Szkoleniowy „Akademia Łucznica” w Łucznicy godz. 12.15
2 27–30 czerwca 2015 Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Ryni godz. 12.15
3 10–13 października 2015 Ośrodek Szkoleniowy „Akademia Łucznica” w Łucznicy godz. 12.15
4 24–27 października 2015 Ośrodek Szkoleniowy „Akademia Łucznica” w Łucznicy godz. 12.15
5 22–28 listopada 2015 Powiatowy Ośrodek Sportu w Miętnem, ul. Główna 45, Miętne, 08-400 Garwolin godz. 12.15

* Odjazd spod Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki, ul. Emilii Plater.

Opis szkolenia

Szkolenie opiera się na metodyce wykładowo-treningowo-warsztatowej i obejmuje 210 godzin zajęć, w tym:

 • blok treningowy – trening interpersonalny – 56 godzin,
 • blok warsztatowy – 124 godziny,
 • blok teoretyczny – 30 godzin wykładów i zajęć seminaryjnych.

Ważnym elementem programu jest udział w jednej z trzech form doskonalenia umiejętności:

 • siedmiodniowego stażu w placówce realizującej program z zakresu profilaktyki wskazującej lub selektywnej
 • prowadzenie zajęć w szkołach, w ramach rekomendowanego programu profilaktycznego (pod opieką trenerów lub z superwizją)
 • praca własna polegająca na samodzielnym wykonaniu zadania uzgodnionego z kierownikiem szkolenia

Przygotowanie pracy dyplomowej na podstawie zebranych doświadczeń.

Moduły programowe

Trening interpersonalny (56 godzin)

Trening otwarcia – umożliwiający rozszerzenie i pogłębienie samowiedzy i samoświadomości oraz rozwijanie właściwości ważnych w kontaktach międzyludzkich w kontekście funkcjonowania zawodowego w roli profilaktyka

Blok teoretyczny (30 godzin)

 • przepisy prawa dotyczące narkomanii, narkotyków, alkoholu, w tym prawo dot. narkotyków i alkoholu obowiązujące w szkole, prawa pacjenta
 • środki psychoaktywne – koncepcje, specyfika, czynniki, rozpowszechnienie, rodzaje, skutki; nowe substancje
 • wiedza o niepożądanych zachowaniach – rozumienie przyczyn, funkcji rozwojowych, specyfiki zjawiska
 • przegląd teorii profilaktyki zachowań ryzykownych
 • wybrane programy profilaktyki oparte na dowodach naukowych
 • standardy zawodowe i etyczne pracy profilaktyka,
 • miejsce profilaktyki w ochronie zdrowia
  • profilaktyka jako element zdrowia publicznego
  • poziomy profilaktyk
  • profilaktyka a promocja zdrowia
  • profilaktyka a leczenie i postępowanie po leczeniu
 • miejsce profilaktyki w wychowaniu
  • programy pozytywnego rozwoju młodzieży
  • koncepcja „Five Cs”
  • koncepcja zintegrowanego kształcenia
  • profilaktyka negatywna – kamery, monitoring, itd.
 • profilaktyka oparta na wiedzy
  • czynniki ryzyka/czynniki chroniące
  • strategie
  • programy
  • system rekomendacji
 • ewaluacja działań profilaktycznych
 • systemowe rozwiązania i prawo dotyczące profilaktyki
  • gminne komisje
  • szkolny program profilaktyki
  • ustawy, krajowe programy i rozporządzenia
  • europejskie źródła finansowania

Warsztaty (124 godziny)

 • diagnoza kliniczna, grupowa i środowiska lokalnego
  • wzrost umiejętności dokonywania diagnozy, rozumianej jako rozpoznanie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania podopiecznego, sformułowanie hipotez dotyczących problemów w funkcjonowaniu podopiecznego, prognoza skutków kontynuacji aktualnego sposobu zachowania podopiecznego oraz zaplanowanie działań mających na celu modyfikację tego, co problematyczne w funkcjonowaniu podopiecznego
  • diagnoza procesu i struktury grupy (dynamika grupy, role grupowe, fazy rozwoju grupy)
  • diagnoza środowiska lokalnego
 • doskonalenie umiejętności postępowania profilaktyczno-wychowawczego:
  • umiejętność wejścia i pozostawania w kontakcie pomocowym profilaktyk–podopieczny (m.in. budowanie relacji partnerskiej, decentracja – umiejętność rozumienia drugiej osoby, okazywania jej troski, zainteresowania, szacunku, zapewnienia komfortu psychicznego, zachowania własnej odrębności i zdolność do przyzwolenia na odrębność drugiej osoby, umiejętność słuchania, parafrazowania, nieocenianie, umiejętność zadawania pytań, umiejętność decentracji, język „ja”; inne umiejętności umożliwiające prowadzenie efektywnych działań profilaktycznych)
  • zawarcie kontraktu pomocowego (Pięć kroków Enrighta)
  • podstawy pracy indywidualnej z podopiecznym
  • interwencja kryzysowa
 • metodyka pracy profilaktycznej z klasą szkolną z całym jej usytuowaniem w systemie szkolnym
 • doskonalenie umiejętności prowadzenia warsztatu profilaktycznego
 • doskonalenie umiejętności wywierania wpływu na stan i rozwój profilaktycznej grupy psychokorekcyjnej oraz na poprawę funkcjonowania rodziny podopiecznego
  • podstawy pracy z profilaktyczną grupą psychokorekcyjną (normy grupowe, dynamika grupy, role grupowe, fazy rozwoju grupy, praca z oporem grupy)
  • podstawy pracy z rodziną (m.in. diagnoza struktury rodziny, umiejętność przyjęcia roli bezstronnego mediatora, negocjacje)
  • kształtowanie umiejętności organizacji pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym – profilaktyk jako lider, animator działań
 • doskonalenie umiejętności planowania, realizacji i ewaluacji programu (projektu) profilaktycznego
 • podsumowujący warsztat integrujący indywidualne doświadczenie uczestnictwa w programie szkoleniowym, wzmacniający transfer nabytych w programie umiejętności do funkcjonowania zawodowego, analiza prac dyplomowych.

Struktura programu

nr sesji 1 2 3 4 5 razem:
liczba dni 7 4 4 4 7 26
godzin:
trening interpersonalny 56 0 0 0 0 56
zajęcia teoretyczne 0 10 10 10 0 30
warsztaty 0 24 22 22 56 124
godziny razem 56 34 32 32 56 210

Organizacja

Zajęcia odbywają się w ośrodku szkoleniowym pod Warszawą. Szkolenie jest bezpłatne (pokrywamy koszt prowadzenia zajęć, zakwaterowania i wyżywienia oraz dojazd do ośrodka autokarem z Warszawy).

Uczestnicy podjęli zobowiązanie do uczestnictwa w pełnym cyklu szkoleniowym oraz dodatkowych działaniach mających na celu ewaluację i doskonalenie programu szkoleniowego.

Ukończenie szkolenia zostanie udokumentowane zaświadczeniem wydanym przez Fundację Praesterno.

Skip to content