<span style="color:#437FA4">Podstawa programowa szkolenia przygotowującego do pracy w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych</span> wersja robocza, listopad 2014

Szkolenia konstruowane w oparciu o proponowaną podstawę programową powinny przygotowywać uczestników do pracy w obszarze profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Uczestnicy w ramach szkoleń powinni nabyć umiejętności:

 • pracy z różnymi grupami odbiorców działań profilaktycznych: dziećmi od 7 roku życia, młodzieżą i młodymi dorosłymi oraz rodzinami,
 • konstruowania programów profilaktycznych,
 • rozpoznawania potrzeb profilaktycznych danej grupy odbiorców i doboru odpowiednich działań,
 • pracy profilaktycznej z zachowaniem wysokich standardów etycznych,
 • propagowania profilaktyki opartej na dowodach naukowych.

Uczestnikami szkoleń opracowanych w oparciu o podstawę programową mogą być studenci 4 i 5 roku oraz absolwenci co najmniej I stopnia studiów wyższych w zakresie tych nauk społecznych, które przygotowują do pomocowej pracy z ludźmi oraz kierunków nauczycielskich.

Cele programu

Szkolenie powinno rozwijać wiedzę i umiejętności uczestników w 5 aspektach:
1. Rozwój kompetencji osobistych:

 • wzrost wglądu we własne funkcjonowanie psychoemocjonalne i interpersonalne,
 • autodiagnoza i rozwiązanie intrapsychicznych problemów utrudniających pracę profilaktyczną,
 • doskonalenie kompetencji interpersonalnych.

M.in.
• doskonalenie wybranych umiejętności interpersonalnych służących pomaganiu (aktywne słuchanie, udzielanie wsparcia, decentracja)
• rozwijanie umiejętności społecznych (np. rozwiązywania konfliktów, współpracy)

2. Rozwój umiejętności dotyczących metodyki pracy profilaktycznej:

 • umiejętności zarządzenia grupą (klasą)
 • metody interaktywne np. metoda projektu
 • zasady pracy w małych grupach
 • techniki aktywizujące,
 • umiejętności prowadzenia warsztatu profilaktycznego
 • metodyka pracy w profilaktyce selektywnej/ wskazującej np. dialog motywujacy, kontrakt
 • socjoterapia

3. Wzrost wiedzy dotyczącej:

 • substancji psychoaktywnych – objawy użycia, szkody zdrowotne
 • zachowań ryzykownych, a w tym:
 • zachowań charakterystycznych dla kolejnych etapów rozwojowych
 • czynników ryzyka i czynników chroniących
 • mechanizmów wyjaśniających utrwalanie się takich zachowań
 • konsekwencji zdrowotnych i społecznych

 • patologii społecznej i mechanizmów powstawania nieprzystosowania społecznego,
 • systemów i metod oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych
 • profilaktyki opartej na wiedzy, w tym rekomendowanych programów profilaktycznych
 • specyfiki pracy z:
  • uczniami w szkole
  • dziećmi i młodzieżą poza szkołą
  • dorosłymi
  • rodzicami
  • rodzinami
 • profilaktyki opartej na wiedzy, w tym rekomendowanych programów profilaktycznych
 • opracowywania programów profilaktycznych
 • najważniejszych regulacji prawnych mających zastosowanie w profilaktyce
 • oceny skuteczności działań profilaktycznych – ewaluacja
 • zagadnień etycznych w działalności profilaktycznej

4. Wzrost umiejętności pracy profilaktycznej, jej planowania i ewaluowania:

 • dokonywania diagnozy problemów podopiecznego,
 • wyboru programu profilaktycznego odpowiedniego do potrzeb danej grupy odbiorców i krytycznej analizy programów profilaktycznych
 • planowania, realizacji i ewaluacji działań profilaktycznych
 • ewaluacji programu
 • współpracy z instytucjami i władzami samorządowymi
 • szkolenia realizatorów programu

5. Rozwój umiejętności pracy profilaktycznej z perspektywy zdrowia publicznego
Metodyka szkolenia
Szkolenie opiera się na metodyce wykładowo-treningowo-warsztatowej. Wykorzystywane będą szkoleniowe materiały wideo.
Wymiar czasowy programu szkoleniowego – nie mniej niż 210 godzin zajęć.
Blok treningowy – trening psychologiczny – w wymiarze 56 godzin,
Blok warsztatowy – w wymiarze 124 godziny,
Blok teoretyczny – przewiduje 30 godzin wykładów i zajęć seminaryjnych.
Ważnym elementem programu szkoleniowego jest zaliczenie jednej z 3 form doskonalenia umiejętności:

 • co najmniej 7-dniowego stażu w placówce realizującej program z zakresu profilaktyki wskazującej lub selektywnej,
 • prowadzenie zajęć szkołach ramach rekomendowanego programu profilaktycznego (pod opieką trenerów lub z superwizją),
 • praca własna polegająca na samodzielnym wykonaniu zadania uzgodnionego z kierownikiem szkolenia.

Szkolenie powinno być prowadzone w zamkniętej 10-15 osobowej grupie. Bloki treningowy i warsztatowy powinny być prowadzone przez 2 trenerów. Blok teoretyczny, wykładowo-seminaryjny, mogą prowadzić inni wykładowcy.
Zajęcia powinny odbywać się w kilku zblokowanych, kilkudniowych sesjach wyjazdowych, obejmujących w sumie 26 dni zajęć, to jest 210 godzin (24 dni x 8 godz. + 2 dni x 10 godz.).
Zajęcia będą kończyły się egzaminem końcowym prowadzonym w formie pisemnego testu wiadomości.
Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, czy warunkiem ukończenia programu szkoleniowego powinna być obrona pracy dyplomowej na któryś z poniższych tematów:

 • Studium przypadku (podopiecznego placówki, w której odbywany jest staż),
 • Analiza systemowych czynników zmiany psychologicznej (placówki, w której odbywany jest staż, ewentualnie studium grupy lub środowiska lokalnego).
Przykładowa struktura programu szkoleniowego

Podst_progr_tabela

Opis modułów programu

Trening psychologiczny (56 godzin)
• trening otwarcia – umożliwiający rozszerzenie i pogłębieniu samowiedzy i samoświadomości oraz korekcję swoich braków i ograniczeń funkcjonowania emocjonalnego, postaw i zachowań w kontekście funkcjonowania zawodowego w roli profilaktyka

Blok teoretyczny (30 godzin)

 • przepisy prawa dotyczące narkomanii, narkotyków, alkoholu, w tym prawo dot. narkotyków i alkoholu obowiązujące w szkole oraz praw pacjenta
 • środki psychoaktywne
 • koncepcje, specyfika, czynniki, rozpowszechnienie, rodzaje, skutki
 • przegląd teorii profilaktyki zachowań ryzykownych
 • Wiedza o niepożądanych zachowaniach, Rozumienie przyczyn, funkcji rozwojowych, specyfiki zjawiska
 • – zachowania: problemowe i ryzykowne (Jessor), antyspołeczne (Moffit, Hawkins i Wies), eksternalizacyjne (Achenbach)
  – społeczno-ekologiczne koncepcje rozwoju (Bronfenbrenner)
  – koncepcja resilience (Garmezy, Rutter, Werner)

 • wybrane programy profilaktyki oparte na dowodach naukowych
 • standardy zawodowe i etyczne pracy profilaktyka,
 • miejsce profilaktyki w ochronie zdrowia
 • – profilaktyka jako element zdrowia publicznego
  – poziomy profilaktyk
  – profilaktyka a promocja zdrowia
  To ważny i dyskusyjny punkt, np. zgodnie z pewnym ujęciem profilaktyka traktowana jest jako element (wcale nie najważniejszy) promocji zdrowia, z kolei bywa i tak, że promocję zdrowia przeciwstawia się (tradycyjnie rozumianej, biomedycznej) profilaktyce
  – profilaktyka a leczenie i postępowanie po leczeniu

 • miejsce profilaktyki w wychowaniu
 • – programy pozytywnego rozwoju młodzieży
  – koncepcja „Five C’s”
  – koncepcja zintegrowanego kształcenia
  – profilaktyka negatywna – kamery, monitoring, itd.

 • profilaktyka oparta na wiedzy
 • – czynniki ryzyka/ochrony
  – strategie
  – programy
  – system rekomendacji

 • ewaluacja działań profilaktycznych
 • systemowe rozwiązania i prawo dotyczące profilaktyki
 • – gminne komisje
  – szkolny program profilaktyki
  – ustawy, krajowe programy i rozporządzenia
  – europejskie źródła finansowania

Warsztaty (124 godziny)

 • diagnoza kliniczna
 • – wzrost umiejętności dokonywania diagnozy, rozumianej jako rozpoznanie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania podopiecznego, sformułowanie hipotez dotyczących problemów w funkcjonowaniu podopiecznego, prognoza skutków kontynuacji aktualnego sposobu zachowania podopiecznego oraz zaplanowanie działań mających na celu modyfikację tego, co problematyczne w funkcjonowaniu podopiecznego

 • doskonalenie umiejętności postępowania profilaktyczno – wychowawczego:
 • – umiejętność wejścia i pozostawania w kontakcie pomocowym profilaktyk – podopieczny (m.in. budowanie relacji partnerskiej, umiejętność rozumienia drugiej osoby, okazywania jej troski, zainteresowania, szacunku, zapewnienia komfortu psychicznego, zachowania własnej odrębności i zdolność do przyzwolenia na odrębność drugiej osoby, umiejętność słuchania, parafrazowania, nieocenianie, umiejętność zadawania pytań, umiejętność decentracji, Język „ja”, umiejętność decentracji)
  – zawarcie kontraktu pomocowego (np. 5 kroków Enrighta)
  – podstawy pracy indywidualnej z podopiecznym (co konkretnie?)
  – interwencja kryzysowa (co konkretnie?)

 • metodyka pracy profilaktycznej z klasą szkolną z całym jej usytuowaniem w systemie szkolnym (klasa szkolna nie może być traktowana jak grupa psychokorekcyjna
 • doskonalenie umiejętności prowadzenia warsztatu profilaktycznego
 • doskonalenie umiejętności wywierania wpływu na stan i rozwój profilaktycznej grupy psychokorekcyjnej oraz na poprawę funkcjonowania rodziny podopiecznego
 • – podstawy pracy z profilaktyczną grupą psychokorekcyjną (normy grupowe, dynamika grupy, role grupowe, fazy rozwoju grupy, praca z oporem grupy)
  – podstawy pracy z rodziną (m.in. diagnoza struktury rodziny, umiejętność przyjęcia roli bezstronnego mediatora, negocjacje)
  – kształtowanie umiejętności organizacji pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym – profilaktyk jako lider, animator działań

 • doskonalenie umiejętności planowania, realizacji i ewaluacji programu profilaktycznego
 • podsumowujący warsztat integrujący indywidualne doświadczenie uczestnictwa w programie szkoleniowym, wzmacniający transfer nabytych w programie umiejętności do funkcjonowania zawodowego.
Skip to content