Tymczasowy Regulamin Uczestnictwa w projekcie ProfNet

Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień”, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG) – Program „Obywatele dla Demokracji”.

Zważywszy, iż:

I
Opracowanie Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie „Profnet. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień”, zwanym dalej „Projektem, wymaga wiedzy o organizacjach i ich potrzebach, która będzie wynikiem realizacji przewidzianego w Projekcie działania I „ Identyfikacja organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki uzależnień, diagnoza typów działań profilaktycznych prowadzonych przez te organizacje, wstępny audyt potrzeb szkoleniowych”, co zgodnie z harmonogramem projektu nastąpi do 30.09.2014 r.;

II
W chwili obecnej do Fundacji zgłaszają się organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia w zakresie przewidzianym w Projekcie, które to wsparcie z różnych przyczyn winno być udzielone przed dniem 30.09.2014 roku.

Ustanawia się następujące zasady udzielania wsparcia do dnia przyjęcia Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie:

1. Upoważnia się Dyrektora Projektu do dnia przyjęcia Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie do podjęcia decyzji o udzieleniu przewidzianego w Projekcie wsparcia organizacjom pozarządowym zgłaszającym w sytuacjach nadzwyczajnych pilne zapotrzebowanie na udzielenie takiego wsparcia, przy czym określa się następujące rodzaje i górne limity udzielanego wsparcia:
1.1. konsultacje dla uczestników w zakresie szczegółowego audytu potrzeb formalnych i merytorycznych – nie więcej niż 4 organizacje i łącznie nie więcej niż 16 godzin;
1.2. konsultacje dla uczestników w zakresie ewaluacji – – nie więcej niż 4 organizacje i łącznie nie więcej niż 12 godzin;
1.3. konsultacje dla organizacji ubiegających się o wpis do rejestru programów rekomendowanych KBPN – nie więcej niż 2 organizacje i łącznie nie więcej niż 30 godzin
1.4. superwizje i konsultacje w zakresie superwizji – nie więcej niż 4 organizacje i łącznie nie więcej niż 36 godzin.
Dla potrzeb niniejszego tymczasowego Regulaminu Uczestnictwa przyjmuje się, iż organizacją uprawnioną do otrzymania wsparcia jest organizacja odpowiadająca definicji zawartej w art. 3 ust 2 ustawy z 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 z późn. zm).

2. Zobowiązuje się Dyrektora Projektu do informowania Komitetu Sterującego w trakcie jego posiedzeń o fakcie udzieleniu wsparcia, o którym mowa w punkcie 2. oraz do umieszczenia treści niniejszego Tymczasowego Regulaminu Uczestnictwa na stronie internetowej programu.

3. Zobowiązuje się Dyrektora Projektu do prowadzenia do dnia przyjęcia Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie ewidencji organizacji zgłaszających się do Projektu oraz o informowaniu tych organizacji o fakcie, iż rekrutacja do Programu rozpocznie się we wrześniu 2014 r. i o treści niniejszego Tymczasowego Regulaminu Uczestnictwa.

4. Zmiany niniejszego Tymczasowego Regulaminu Uczestnictwa wymagają akceptacji Komitetu Sterującego.

Warszawa, 12 czerwca 2014 r.

Zobacz też informacje o Komitecie Sterującym

Skip to content