Informacje o programie

Projekt „PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień” prowadzony jest przez Fundację Praesterno, w partnerstwie z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii.

Celem projektu jest wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień.
Projekt ma zasięg ogólnokrajowy, a w jego ramach przeprowadzimy następujące działania:

  • opracowanie ogólnopolskiej elektronicznej bazy organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień. Baza będzie zawierać podstawowe informacje na temat typów podejmowanych przez nie działań profilaktycznych. Obecność w bazie zwiększy dostępność organizacji z naszej branży dla osób i podmiotów zewnętrznych oraz umożliwi lepszą komunikację wewnątrzbranżową,
  • opracowanie narzędzi umożliwiających przeprowadzenie audytu organizacji, przekazanie narzędzi i konsultacje w zakresie audytu dla reprezentantów zainteresowanych organizacji; diagnoza potrzeb szkoleniowych organizacji (zarówno prawno-finansowych, jak i merytorycznych) umożliwiająca opracowanie pakietu szkoleń e-learningowych w tych obszarach, w których organizacje z naszej branży potrzebują wsparcia edukacyjnego; umieszczenie szkoleń w tworzonym w projekcie branżowym portalu internetowym, bezpłatne udostępnienie szkoleń zainteresowanym organizacjom,
  • przedyskutowanie (z organizacjami i innymi instytucjami branżowymi) i opracowanie podstawy programowej szkolenia przygotowującego do wykonywania pracy profilaktycznej, opracowanie wzorcowego programu szkoleniowego i przeszkolenie kandydatów do pracy w profilaktyce uzależnień skierowanych przez zainteresowane organizacje,
  • opracowanie i przekazanie zainteresowanym organizacjom podręcznika ewaluacji programów profilaktycznych, konsultacje w zakresie ewaluacji programów profilaktycznych dla reprezentantów zainteresowanych organizacji; wsparcie zainteresowanych organizacji w przeprowadzeniu procedury umieszczenia realizowanych przez nie wybranych programów profilaktycznych w bazie programów rekomendowanych (pomoc w opracowaniu wniosku, w wykonaniu ewaluacji itp.). Baza programów rekomendowanych jest udostępniona na stronie KBPN),
  • wsparcie zainteresowanych organizacji w prowadzeniu superwizji zespołów merytorycznych (pomoc w znalezieniu superwizora, sfinansowanie superwizji),
  • promocja branży organizacji profilaktycznych oraz lobbing w środowisku decydentów lokalnych na rzecz finansowania profilaktyki uzależnień wykorzystującej programy o sprawdzonej skuteczności, poprzez organizację konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem zainteresowanych organizacji i przedstawicieli samorządów lokalnych, budowę i popularyzację internetowego portalu branżowego współtworzonego przez zainteresowane organizacje, rozszerzenie problematyki profilaktyki uzależnień w „Serwisie Informacyjnym NARKOMANIA” oraz zwiększenie nakładu serwisu w celu szerszego dotarcia do środowisk profilaktycznych i lokalnych instytucji samorządowych,
  • opracowanie i kolportaż wśród lokalnych instytucji samorządowych prezentacji programów profilaktycznych o sprawdzonej skuteczności, obecnych w bazie programów rekomendowanych.

Projekt uzyskał dotację w ramach II edycji programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Skip to content